099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
01 - 2D AutoCAD 2024 for Architecture and Engineering

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการเขียนแบบ 2 มิติตั้งแต่เริ่มต้นขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่น 2024 ซึ่งเป็น โปรแกรมที่นิยมมากที่สุดที่ใช้ในสถาบันการศึกษา, บริษัทออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, วิศวกรรมรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นในงานด้านออกแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพราะโปรแกรมนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่รวดเร็วและง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆ และสามารถนำไฟล์ AutoCAD ไปใช้ในโปรแกรม Autodesk 3dsMax หรือ SketchUP Pro เพื่อสร้างภาพ 3 มิติที่เสมือนจริงต่อไป ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโปรแกรมจนถึงสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ของ AutoCAD มาฝึกใช้งานให้รวดเร็วด้วยเทคนิคการใช้คีย์ลัดที่มืออาชีพใช้ทำงานจริงๆ ตลอดจนสามารถพิมพ์งานเขียนแบบได้มาตราส่วนที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อการนำไปเสนองานเขียนแบบและออกแบบได้เป็นอย่างดีซึ่งหัวข้อหลักในการสอนมีดังนี้

1. Layer : สอนการจัดกลุ่ม, หมวดหมู่ของเลเยอร์เพื่อควบคุมคุณสมบัติของเส้นในงานเขียนแบบ

2. Draw : สอนการใช้เครื่องมือในการเขียนแบบต่างๆและเทคนิคการเขียนแบบให้ได้อย่างรวดเร็ว

3. Modify : การแก้ไขแบบให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

4. Block : การสร้างบล๊อคและการนำบล๊อคใส่ในงานเขียนแบบเพื่อลดเวลาในการทำงาน

5. Pattern : การใส่ลวดลายและสีภายในแบบแปลน เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ

6. Text : การใส่ตัวอักษรในงานเขียนแบบเพื่อบอกรายละเอียดในแบบให้ชัดเจนและถูกต้อง

7. Dimension : การเขียนเส้นบอกระยะให้กับวัตถุ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างแม่นยำ

8. Attributes & Xref : การสร้างแอททริบิวต์และการทำงานระบบ Team Work

9. Isometric : การเขียนภาพไอโซเมตริก

10. Plot : การจัดหน้ากระดาษและการพิมพ์แบบแปลนให้ถูกต้องตามมาตราส่วนที่ต้องการ

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่เป็นสถาปนิกผู้ผ่านงานออกแบบและเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้างมากกว่า 25 ปี อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการ ออกแบบในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 25 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อยกระดับผลงานออกแบบของ ตนเองให้มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและ พร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี


โปรแกรมที่ใช้
AutoCAD Version 2024

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 2-3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 8,990บาท
พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้ตามที่ต้องการ ใครที่ขี้หนาวแนะนำติดเสื้อกันหนาวมาซักนิดนะ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson : 01 ทำความรู้จักกับชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเพื่อใช้ในการเขียนแบบแปลน
• หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD
• แนะนำวิธีการใช้คำสั่งในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ระบบเขียนแบบในด้านต่างๆ
• การเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิต ิและหลักการในการเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ
• หลักการในการกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit) ในการเขียนแบบด้านต่างๆ
• การปรับหน้าจอในส่วนของ Tool Palettes , Command Line ให้เหมาะสมกับการทำงาน
• การกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบ (Limits) และตั้งระยะ Grid & Snap
• การเขียนเส้นตรง (Line) ในรูปแบบต่างๆ , กำหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ออร์ดิเนท รีเลทีฟคอร์ออร์ดิเนทระยะ
• การอ้างอิงมุม และการเปิด / ปิด Orthoและ การวัดมุม แบบ Polar Angle Measurement
• การย่อ ขยาย งานให้สะดวกในการทำงาน
• การใช้ Pan เลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
• การใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบเบื้องต้น
• การย้อนคำสั่งและเรียกคืนกลับมาใช้งาน
• เทคนิควิธีการเลือกวัตถุ
• การย้อนคำสั่งและเรียกคืนกลับมาใช้งานด้วยคำสั่ง
• การสำรองข้อมูลไฟล์และการกำหนดการบันทึกงานอัตโนมัติ
• การกำหนดลำดับขั้นการทำงาน ,รูปแบบของเส้น
• การใช้แถบรายการต่าง ๆ บนทูลบาร์ Object Properties
• การจัดกลุ่มภายในแบบแปลน ,การกำหนด Scale ของเส้นในรูปแบบต่างๆ
• การเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งาน โดยใช้ Layer ที่ถูก Current
• การคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุไปใส่ในอีกวัตถุหนึ่ง
• การจัดการสถานะของเลเยอร์,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์,การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
• การเปลี่ยนเลเยอร์ให้อยู่ในเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่,การคัดลอกเลเยอร์ไปยังเลเยอร์ใหม่
• การใช้งานเลเยอร์ที่ต้องการเลเยอร์เดียวชั่วคราว และการเรียกกลับ
• การปิดเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือกและเปิดเลเยอร์
• การแช่แข็งเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือก และการละลายเลเยอร์
• การล็อคเลเยอร์ทั้งหมดด้วยคำสั่งและการปลดล็อคเลเยอร์ทั้งหมด
• การรวมเลเยอร์ และการลบเลเยอร์ ,การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแบบต่าง ๆ
• การบันทึกข้อมูลสำหรับใช้งานใน Version 13, 14, 2000-2002, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2015
Workshop 1 : เขียนแบบเครื่องกล I และฝึกการเขียนแบบแปลนพื้นฐาน BASIC I
Workshop 2 : ฝึกเขียนแบบแปลนพื้นฐาน BASIC II


Lesson : 02 ชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมและหลักการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานปรับเปลี่ยน แก้ไข แบบแปลน
• การเขียนสี่เหลี่ยม และวงกลม ,การคัดลอก และ การคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ้น
• การเคลื่อนย้ายวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
• การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น ,การสร้างเส้นคู่ขนาน
• การใช้คำสั่งเขียนแส้นแบบต่อเนื่องและเส้นโค้ง
• การแปลงจากเส้นไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นต่อเนื่อง
• การสร้างเส้นหัวลูกศร ,การใช้คำสั่งลบมุมตัดและลบมุมโค้งของเส้นตรง
• การล้างจอภาพ , การคำนวณหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของที่ดินหรือแบบแปลน
• การสร้างเส้นจากผิวสัมผัสของส่วนโค้ง
• การใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
• การใช้ Object Snap Tracking,การวัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด
Workshop 3 : ฝึกเขียนแบบเครื่องกล II
Workshop 4 : ฝึกเขียนแปลนบ้าน (วางเสาตาม Grid Line และใส่กำแพงให้ถูกต้องตามแบบ)
Workshop 5 : ฝึกเขียนแบบแปลนโครงสร้างต่าง ๆ และการกำหนดเลเยอร์มาตรฐานสำหรับแบบแปลน


Lesson : 03 หลักการแก้ไขแบบแปลนเบื้องต้นทั้งในส่วนของเส้นต่อเนื่องและเส้นโค้ง
•การสร้างรูปตัดและรูปด้านโดยการอ้างอิงจากแบบแปลน
•การยืดและหดวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน,การคัดลอกวัตถุหลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว
•การใช้คำสั่งคัดลอกวัตถุจำนวนมาก
•การใช้คำสั่งในการเขียนเส้นคู่ขนาน , การใช้คำสั่งสร้าง Polyline แบบปิด
•การใช้เครื่องมือในการเขียนส่วนโค้ง วงรี และ โดนัท
•การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น
•การ Set Point Style และเขียนจุดอ้างอิง Point
•การใช้คำสั่งในการแบ่งส่วนของเส้นตามระยะที่กำหนดหรือเท่าๆ กัน
Workshop 6 : ฝึกเขียนแบบแปลนพื้นฐาน III
Workshop 7 : ฝึกเขียนแบบเครื่องกล III


Lesson : 04 การเขียนแบบแปลนและใส่ลวดลายให้กับแบบแปลนและใส่ลวดลายให้กับแบบแปลนพร้อมทั้งตัวอักษร
• การใส่ลวดลายให้กับชิ้นงานและแก้ไข Hatch และสามารถตัดได้
• การกำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
• การกำหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
• การเขียนตัวเลข ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
• การแก้ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้างไว้แล้ว
• การกำหนดให้สัญลักษณ์ในการประกอบแบบ, การปรับความกว้างของตัวอักษร
• การสร้างบล็อค การสอดแทรกบล็อค การระเบิดบล็อค
• การกำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
• การกำหนดรูปแบบของส่วนประกอบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับแบบแปลน
• การบอกขนาดด้วยเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
• การกำหนดมาตราส่วนให้กับเส้นบอกระยะ (Dimension), การแก้ไขเส้นบอกระยะ(Dimension) ที่ได้สร้างไปแล้ว
• การกำหนดสเกลแฟคเตอร์สำหรับเส้นบอกขนาด
• การนำรูปแบบเส้นบอกขนาดออกจากแบบแปลน
• การเรียกคืนค่าตัวเลขบอกขนาดที่ได้แก้ไขไปให้ตรงกับความเป็นจริงที่วัดได้
• การย่อ – ขยายวัตถุ และปรับเส้นบอกขนาดให้ได้สัดส่วนกับมาตราส่วนทีได้ย่อ-ขยายไปแล้ว
• เรียนรู้วิธีการแปลงหน่วยของงานเขียนแบบระหว่างหน่วยเมตร หรือเซนติเมตร หรือมิลลิเมตร
Workshop 8 : ฝึกใส่ตัวอักษรและเส้นบอกขนาดและเก็บรายละเอียดแบบแปลนเพิ่มเติม


Lesson : 05 หลักการสร้างแบบแปลนพร้อมลงรายละเอียดต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลและการเขียนแบบ Isometric
• หลักการทำงานระบบ Network (Team work)
• การจัดการกับ Xref ในการทำงานแบบ Network
• การสอดแทรก Xattach และการแปลง Xref เป็น Block และการแก้ไข Xref
• ขั้นตอนการสอดแทรกคุณสมบัติวัตถุจาก File อื่นๆ
• การสร้างและแก้ไขแอททริบิวต์ ,การควบคุมการปรากฏของแอทริบิวต์
• ขั้นตอนการแยกแอททริบิวต์ออกไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ
• การ Export แอททริบิวต์และการจัดการกับแอททริบิวต์
• การแก้ไขแอททริบิวต์ทั้งหมดในแบบแปลน, การระเบิดบล็อกและแปลงแอททริบิวต์ให้เป็นตัวอักษรธรรมดา
• การแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ , การสอดแทรกและปรับแต่งรูปภาพให้กับชิ้นงานและกำหนดคุณสมบัติต่างๆ
• การสร้างแบบแปลนอย่างละเอียดและสามารถก่อสร้างได้


Lesson : 06 หลักการการพิมพ์แบบแปลนและทดสอบการพิมพ์ด้วยเครื่อง Printer, Acrobat
• หลักการในการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลน
• การกำหนดขนาดกระดาษและตั้งค่าเครื่องพิมพ์และพื้นที่พิมพ์ (Plot)
• การสร้างกรอบกระดาษให้ได้มาตรฐานในการเขียนแบบและทำเป็น Template
• การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าและสามารถ Preview ได้ทันที
• การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
• การกำหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริก เป็น มิลลิเมตร และเมตร
• การสร้างวิวพอร์ทเพื่อกำหนดหลายมาตราส่วนในแบบแผ่นเดียวกัน
• การเปลี่ยนจากหน้าต่าง Model Space to Paper Space
• การกำหนดมาตราส่วนให้กับวิวพอร์ทเพื่อการพิมพ์แบบแปลนที่ถูกต้อง
• การจัดวางตำแหน่งแบบในวิวพอร์ทให้เหมาะสม , การซ่อนเลเยอร์ในวิวพอร์ทด้วยคำสั่ง LAYVPI
• การตั้งคุณสมบัติและบันทึกชุดคำสั่งสำหรับการสั่งพิมพ์
• หลักการในการพิมพ์แบบแปลนให้มีความเข้ม – บาง ตามเบอร์ของปากกา
• การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดต่าง ๆ, การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
• การแสดงผลของภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์แบบและสั่งพิมพ์แบบจริง
• การขยาย Viewport บนพื้นที่ Model space ให้เต็มพื้นที่วาดภาพ
• เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Wipeout
• การใช้งานต่างๆ ในหน้า Layout
• การตั้งค่า Plot ในหน้า Layout
• การ Link งานหน้า Model มาหน้า Layout
• การกำหนด Scale รูปแบบต่างๆ ในหน้า Layout
• การ Plot งานพร้อมกันหลายๆ Layout ในครั้งเดียว (Publish)
• การใช้ eTransmit เก็บบันทึกแบบแปลนและ File ที่เกี่ยวข้อง
• เรียนรู้เทคนิคการ Plot ไฟล์ PDF ให้ถูก Scale และนำไฟล์ PDF ที่ได้ไปตกแต่งเพิ่มใน Photoshop
Workshop 9: ฝึกการจัดหน้ากระดาษและการพิมพ์งานจาก Workshop ที่เขียนผ่านมา
ตอบ-ปัญหาที่สงสัยโดยประสบการณ์ของวิทยากร


Untitled Document