02-938-6855
089-677-4675
Line ID: CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
ค้นหาตารางเรียนตามหลักสูตร
Architecture, Engineering and Interior Design Course
พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ

ธันวาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 07-08,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 07-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 07,09,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 07,10-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 14-16ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 1 ที่
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 17-18ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

มกราคม 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 04 - 06 ม.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 04 - 06 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 07 - 08 ม.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 07 - 08 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray อาทิตย์ (เต็มวัน) 10,17 มค. 7 กพ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray อาทิตย์ (เต็มวัน) 10,17,24,31 มค. 7 กพ. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray อาทิตย์ (เต็มวัน) 10,24 มค. 7 กพ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray อาทิตย์ (เต็มวัน) 10,31 มค. 7กพ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 11 - 15 มค 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 11,12,15 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 11,13,15 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 11,14,15 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design เสาร์ (เต้มวัน) 16,23,30 มค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 18-22 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 18,19,22 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 18,20,22 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 18,21,22 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 25-27 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 28-29 ม.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่

กุมภาพันธ์ 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 01 - 03 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
15 - Advanced Modeling for 3ds Max พฤหัส-ศุกร์ 04 - 05 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 08 - 10 ก.พ. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 11 - 12 ก.พ. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 11 - 12 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 15 - 19 ก.พ. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 15-16,19 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 15,17,19 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 15,18-19 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 22 - 26 ก.พ. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 22-23,26 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 22,24,26 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 22,25-26 ก.พ. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

มีนาคม 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 03-04 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 07 - 09 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 10 - 11 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 14-16 มี.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 14-16 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 17-18 มี.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 17-18 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 21-22,25 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 21-25 มี.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 21,23,25 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 21,24-25 มี.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 28-29 มี.ค., 01 เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 28,30มี.ค.,1เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 28,31มี.ค.-1เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

เมษายน 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 04-06เม.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 04-06เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 07-08เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 11-13เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 14-15เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 18-20เม.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 18-20เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 21-22เม.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 21-22เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 25-26,29เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 25-29เม.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 25,27,29เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 25,28-29เม.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

พฤษภาคม 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 02 - 06 พ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 02-03,06 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 02,04,06 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 02,05-06 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 09 - 11 พ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 09 - 11 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 12 - 13 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 16 - 18 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 19 - 20 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 23 - 25 พ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 23 - 25 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 26 - 27 พ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 26 - 27 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 30-31พ.ค.,3มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 30พ.ค.-3มิ.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 30พ.ค.,1,3 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 30พ.ค.,2-3มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง


มิถุนายน 2559
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 06-07,10 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 06-10 พ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 06,08,10 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 06,09-10 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 13 - 15 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 13 - 15 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 16 - 17 พ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 20 - 22 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 23 - 24 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 27 - 29 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 27 - 29 มิ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 30มิ.ย.-1ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 30มิ.ย.-1ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

Design and Digital Art Courses
ธันวาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Illustrator Professional อาทิตย์ (เต็มวัน) 06,13,20 ธค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 2 ที่
Photoshop Professional พุธ-ศุกร์ 16-18 ธค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 1 ที่

Untitled Document