02-938-6855
089-677-4675
Line ID: CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
ค้นหาตารางเรียนตามหลักสูตร
Architecture, Engineering and Interior Design Course
กรกฎาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 02-03 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 ปิดการจอง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 02-03 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 ปิดการจอง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์,อังคาร,พุธ 06-08 ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 4 ที่
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 09-10 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เต็ม
06 - 3ds Max 2014 for Interior design and Basic Vray เสาร์ 11,18,25 กค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 2 ที่
15 - Advanced Modeling for 3ds Max อาทิตย์ (เต็มวัน) 12, 19, 26 กค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 3 ที่
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 13-14,17 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 13-17 ก.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 เหลือ 3 ที่
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์,พุธ,ศุกร์ 13,15,17 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 3 ที่
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 13,16,17 ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 20-22 ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 2 ที่
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 23-24 ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 4 ที่
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 27-28ก.ค.,31ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 27-31ก.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 เหลือ 4 ที่
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 27,29,31ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 27,30-31ก.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่

สิงหาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 03-05 ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 03-05 ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 06-07ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 3 ที่
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 06-07ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
Workshop 10 Days - 60 Hrs - 10 Programs Architecture and Interior Design ทุกเสาร์ 08 ส.ค. - 29,990 อบรมนอกสถานที่
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design อาทิตย์ 09,16,23 สค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 10-12ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 10-12ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 13-14ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray เสาร์ 15,22,29 สค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 17-18,21ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 17-21ส.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17,19,21ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์ - ศุกร์ 17,20-21ส.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 24-26ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัสบดี-ศุกร์ 27-28ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์ - ศุกร์ 31ส.ค.-4ก.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 31ส.ค.,1,4ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์,พุธ,ศุกร์ 31ส.ค.,2,4ก.ย 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 31ส.ค.,3-4ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

กันยายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 07-09ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 07-09ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 10-11ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 10-11ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design เสาร์ 12,19,26 กย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max อาทิตย์ 13,20,27 กย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 14-16ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 14-16ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 17-18ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 21-22,25ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์ - ศุกร์ 21-25ก.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์,พุธ,ศุกร์ 21,23,25ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 21,24-25ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์ - ศุกร์ 28-30ก.ย.,1-2ต.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 28,29ก.ย.,2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 28,30ก.ย.,2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 28ก.ย.,1-2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

ตุลาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 05-07ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัสบดี-ศุกร์ 08-09ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 12-14ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 12-14ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 15-16ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 15-16ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 19-21ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 19-21ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 22-23ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 26-27,30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 26-30ต.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 26,28,30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 26,29-30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 02-04พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 05-06พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 09-10,13พ.ย. - 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 09-13พ.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 09,11,13พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 09,12-13พ.ย. 10.00-16.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 16-18พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 16-18พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 19-20พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 19-20พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 23-25พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 23-25พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 26-27พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 30พ.ย.,1-4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 30พ.ย.,1ธ.ค.,4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 30พ.ย.,2ธ.ค.,4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 30พ.ย.,3-4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

ธันวาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 07-08,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 07-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 07,09,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 07,10-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 14-16ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 17-18ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

Design and Digital Art Courses
กรกฎาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Photoshop Professional ทุกวันเสาร์ 04,11,18ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 4 ที่
Graphic Design จันทร์-พุธ 06-08ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 4 ที่
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 13-15ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional ทุกวันเสาร์ 18ก.ค.,25ก.ค.,1ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 20-22ก.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

สิงหาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Graphic Design จันทร์-พุธ 03-05ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design ทุกวันเสาร์ 1,8,15ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 10-12ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 17-19ส.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional ทุกวันเสาร์ 22,29ส.ค.,5ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

กันยายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Illustrator Professional ทุกวันเสาร์ 05,12,19ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design จันทร์-พุธ 07-09ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 14-16ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 21-23ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design ทุกวันเสาร์ 26ก.ย.,3,10ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

ตุลาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Graphic Design จันทร์-พุธ 05-07ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional ทุกวันเสาร์ 10,17,24ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 12-14ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 19-21ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional ทุกวันเสาร์ 31ต.ค.,7,14พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Graphic Design จันทร์-พุธ 02-04พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 09-11พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design ทุกวันเสาร์ 14,21,28พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 16-18พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design จันทร์-พุธ 30พ.ย.,1-2ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

ธันวาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Photoshop Professional จันทร์-พุธ 07-09ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional จันทร์-พุธ 14-16ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Photoshop Professional ทุกวันเสาร์ 5,12,19ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cgdesign/domains/cgdesign.in.th/public_html/schedule.php on line 1125 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/cgdesign/domains/cgdesign.in.th/public_html/schedule.php on line 1125