02-938-6855
089-677-4675
Line ID: CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
ค้นหาตารางเรียนตามหลักสูตร
Architecture, Engineering and Interior Design Course
กันยายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์ - ศุกร์ 07-11 ก.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 เหลือ 2 ที่
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 07,-08,11 ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 2 ที่
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์,พุธ,ศุกร์ 07,09,11 ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 2 ที่
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 07,10-11 ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 2 ที่
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering เสาร์ (เต็มวัน) 12,19,26 กย. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 3 ที่
04 - Revit for Architecture design อาทิตย์ (เต็มวัน) 13,20,27 กย. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 2 ที่
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 14-16ก.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 3 ที่
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 17-18ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 เต็ม
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 24-25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 24-25 ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design เสาร์ - อาทิตย์ 26-27ก.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 อบรมนอกสถานที่
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์ - ศุกร์ 28-30ก.ย.,1-2ต.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 28,29ก.ย.,2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 28,30ก.ย.,2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์,พฤหัส,ศุกร์ 28ก.ย.,1-2ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 เหลือ 4 ที่

ตุลาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 05-07ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัสบดี-ศุกร์ 08-09ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 12-14ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 12-14ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 15-16ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัสบดี-ศุกร์ 15-16ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 19-21ต.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 19-21ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 22-23ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
Workshop 10 Days - 60 Hrs - 10 Programs Architecture and Interior Design อาทิตย์เต็มวัน 25 10.00-17.00 น. - อบรมนอกสถานที่
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 26-27,30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 26-30ต.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 26,28,30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 26,29-30ต.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

พฤศจิกายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Workshop 10 Days - 60 Hrs - 10 Programs Architecture and Interior Design จันทร์ - 10.00-16.00 น. - เรียนกลุ่ม
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 02-04พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 05-06พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 09-10,13พ.ย. - 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 09-13พ.ย. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 09,11,13พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 09,12-13พ.ย. 10.00-16.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 16-18พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 16-18พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 19-20พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 19-20พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
Workshop 10 Days - 60 Hrs - 10 Programs Architecture and Interior Design วันจันทร์ 2 พ.ย. 58 10.00-17.00 น. - เรียนส่วนตัว
03 - SketchUP Pro for Architecture & Interior Design จันทร์-พุธ 23-25พ.ย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
16 - Presentation for Architecture and Retouch 3D จันทร์-พุธ 23-25พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
14 - Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 26-27พ.ย. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
05 - 3ds Max for Overall Design & Basic Vray จันทร์-ศุกร์ 30พ.ย.,1-4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
06 - 3ds Max for Designer and Basic Vray จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 30พ.ย.,1ธ.ค.,4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
07 - 3ds Max for Architecture design and Basic Vray จันทร์-พุธ-ศุกร์ 30พ.ย.,2ธ.ค.,4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
08 - 3ds Max for Interior design and Basic Vray จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 30พ.ย.,3-4ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

ธันวาคม 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
10 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 07-08,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
09 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design จันทร์-ศุกร์ 07-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 12,990 มีที่ว่าง
11 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture design จันทร์-พุธ-ศุกร์ 07,09,11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
12 - Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design จันทร์-พฤหัส-ศุกร์ 07,10-11ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
01 - 2D AutoCAD for Architecture & Engineering จันทร์-พุธ 14-16ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 เหลือ 5 ที่
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD พฤหัส-ศุกร์ 17-18ธ.ค. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
15 - Advanced Modeling for 3ds Max จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
04 - Revit for Architecture design จันทร์-พุธ 21-23ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
17 - Animation with Lumion for Architecture & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง
13 - Advanced Corona with 3dsMax for Architect & Interior Design พฤหัส-ศุกร์ 24-25ธ.ค. 10.00-17.00 น. 6,990 มีที่ว่าง

Design and Digital Art Courses
กันยายน 2558
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ วันอบรม วันเริ่ม/สิ้นสุด เวลาอบรม ราคา สถานะ
Photoshop Professional จันทร์ - พุธ 07-09 กย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Illustrator Professional เสาร์ (เต็มวัน) 12,19,26 กย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง
Graphic Design อาทิตย์ (เต็มวัน) 13,20,27 กย. 10.00-17.00 น. 5,990 มีที่ว่าง

Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cgdesign/domains/cgdesign.in.th/public_html/schedule.php on line 1125 Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/cgdesign/domains/cgdesign.in.th/public_html/schedule.php on line 1125